Informacije o obradi osobnih podataka

Cilj ovih informacija je pružiti Vam pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke kao i upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Pritom obrada osobnih podataka umnogome ovisi o tome koje ste usluge i4next Leasing Croatia d.o.o. ugovorili i kojima se koristite. Informacije se odnose na klijente, potencijalne klijente, dobavljače, jamce i ostale fizičke osobe čije osobne podatke i4next prikuplja po bilo kojoj pravnoj osnovi.

 1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

i4next Leasing Croatia d.o.o., Av. Većeslava Holjevca 20, Zagreb (u daljnjem tekstu: i4next).

 1. OSOBNI PODACI

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: ispitanik), odnosno svaki podatak

(a) koji ispitanik usmeno ili pismeno priopći i4next-u, i to:

(i) u bilo kakvoj komunikaciji s i4next, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničenja telefonsku komunikaciju, komunikaciju digitalnim kanalima i4next, u poslovnicama i4next-a, na web-stranici i4next-a;

(ii) ugovaranjem novih usluga i proizvoda i4next-a odnosno ugovaranjem novih usluga i proizvoda od strane i4next-a;

(iii) u zahtjevima i obrascima za ugovaranje usluga i proizvoda i4next-a;

(iv) sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva klijenata i4next-a;

(b) koje i4next sazna na osnovi toga što ispitaniku pruža usluge leasinga i s njima povezane usluge;

(c) koje su i4next-u priopćila povezana društva te treće osobe;

(d) koje nastanu obradom bilo kojeg od prethodno navedenih osobnih podataka od strane i4next-a.

Slijedom navedenog, i4next obrađuje osobne podatke, uključujući ali ne ograničavajući se na:

– identifikacijske podatke (npr. ime, prezime, datum rođenja, OIB)

– kontakt podatke (npr. adresa, email adresa, broj telefona ili mobitela)

– financijske podatke (npr. okolnosti, primanja, zaduženja, broj računa, porijeklo novca)

– podatke ovlaštenih osoba, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih osoba (npr. ime i prezime, adresa, državljanstvo)

– negativne navode (npr. medijski napisi o povezanosti s kriminalnim aktivnostima ili predikatnim kaznenim djelima sukladno SPNFT)

– snimke razgovora ispitanika koji nam se obrate putem pozivnog centra odnosno videosnimke ispitanika koji uđu u perimetar video nadzora

– računovodstvene podatke – podatke o identifikacijskim ispravama te preslike istih (npr. osobna iskaznica, putovnica)

– podatke koji prethode sklapanju odnosno nužni su za redovan tijek ugovora (npr. podaci u zahtjevima za dostavom ponude, vrsta proizvoda, trajanje ugovornog odnosa, šasija ili serijski broj, prigovori).

 1. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke i4next prikuplja izravno od ispitanika ili ih je prikupio od trećih osoba po drugoj pravnoj osnovi. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi, pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke od obveza informiranja.

 1. PRAVNE OSNOVE I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

a) Ispunjenje zakonskih obveza i4next-a ili druge svrhe određene zakonom (npr. Zakonom o leasingu, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja, Zakonom o potrošačkom kreditiranju, Zakonom o zaštiti potrošača i dr.), kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem je nalogu na temelju zakonskih ili drugih propisa i4next obvezan postupiti. Obrada takvih osobnih podataka zakonska je obveza i4next-a te i4next može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno raskinuti postojeći poslovni odnos u slučaju da ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke.

b) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka odnosno kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Davanje osobnih podataka u navedenu svrhu obvezno je. Ako ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, moguće je da i4next neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

c) Privola Ispitanika za svrhe:

– provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih Vam i4next može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama i4next-a

– izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s i4next-om u okviru kojeg Vam i4next može dostavljati individualizirane ponude za sklapanje novih ugovora o korištenju leasing i povezanih usluga i4next-a odnosno drugih proizvoda članica Grupe na temelju izrađenog profila;

Ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinških aktivnosti i izravnog marketinga. U tom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka do tog trenutka. Davanje podataka za navedene svrhe dobrovoljno je te i4next neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako ispitanik uskrati privolu za davanje osobnih podataka.

d) Legitimni interes i4next-a, što uključuje, ali se ne ograničava na:

– upravljanje kreditnim, operativnim, reputacijskim i drugim rizicima i4next-a;

– obradu osobnih podataka i dijeljenje podataka (serijski broj uređaja, broj šasije, iznos financiranja/nabavna vrijednost, ime proizvoda) u kooperaciji s poslovnim partnerima (uvoznici, distributeri, proizvođači itd.) da bi ispitaniku omogućili što bolje uvjete financiranja;

– poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine i4next-a, što uključuje kontrolu i/ili provjeru pristupa njima (npr. video nadzor);

– obradu podataka potrebna radi ostvarivanja i zaštite prava i interesa te zaštite imovine i potraživanja i4next-a u sudskim i drugim postupcima (npr. naplata potraživanja i preuzimanje objekata leasinga, ugovaranje osiguranja, skladištenje i procjena objekata leasinga, provjera polica osiguranja, obrade šteta);

– obradu osobnih podataka kroz korištenje ili provjeru javno dostupnih podataka i podataka iz javno dostupnih registara.

Ako obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju legitimnog interesa, i4next uvijek vodi računa o njegovim interesima i temeljnim pravima i slobodama te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači od interesa i4next-a na kojima temelji obradu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

 1. NAČIN OBRADE OSOBNIH PODATAKA

i4next obrađuje osobne podatke u skladu s najvišim standardima Europske unije te pozitivnih propisa Republike Hrvatske. U nekim slučajevima i4next primjenjuje automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila u svrhu sklapanja ili izvršenja ugovora između ispitanika i i4next, čemu su prilagođeni i parametri takva automatiziranog donošenja odluka, kao što je procjena rizičnosti ispitanika. Pritom ispitanik ima pravo zatražiti ljudsku intervenciju od strane i4next-a kao voditelja obrade, pravo izraziti vlastito stajalište te pravo na osporavanje odluke. i4next u nekim slučajevima izrađuje i profil i na temelju privole klijenata u svrhu izravnog marketing.

 1. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

U slučaju da ne dođe do sklapanja ugovornog odnosa, Vaše osobne podatke brišemo u razumnom roku odnosno pohranjujemo maksimalno 1 godinu od kada ste nam ih ustupili. Nadalje, Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo dok postoji privola ispitanika za obradu osobnih podataka te za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s i4next-om odnosno za vrijeme za koje je i4next propisom obvezan čuvati određene podatke (npr. 10 godina od prestanka poslovnog odnosa sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 11 godina nakon isteka zadnje godine poslovnog odnosa sukladno Zakonu o računovodstvu), u kojem slučaju neće biti omogućena aktivna obrada osobnih podataka u druge svrhe, nego samo njihovo čuvanje (arhiviranje) u zakonom propisane svrhe. Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe poput npr. sudskih i drugih postupaka što dovodi do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan propisanih rokova ali se, u svakom slučaju, podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

 1. USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Osobni podaci ispitanika mogu se ustupiti trećim osobama na temelju:

a) privole ispitanika

b) izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka

c) odredbi zakona i podzakonskih akata

d) legitimnog interesa

Osobni podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama za koje je i4next u obvezi dostave tih podataka, kao što su npr. Financijska agencija, HANFA i drugim osobama kojima je i4next ovlašten ili obvezan dostaviti osobne podatke na temelju Zakona o leasingu i drugih relevantnih propisa koji reguliraju leasing poslovanje.

Osobni podaci ispitanika mogu biti dostavljeni i osobama s kojima UCLC ima ugovorni odnos, osobito pružateljima usluga i poslovnim partnerima. To se primjerice odnosi na pružatelje poštanskih usluga, usluga obrade dokumenata, logistike, pružatelje informatičkih i telekomunikacijskih, savjetodavnih, konzultantskih usluga, usluga vještačenja i procjene, proizvođače, dobavljače, uvoznike i distributere objekata leasinga, pravne osobe koje sudjeluju u naknadi za financiranje ili u posebnim prodajnim uvjetima ili izdaju jamstva za primatelja leasinga (npr. EBRD, HBOR, HAMAG-BICRO, EIF), pravne osobe koje provode eksternalizirane aktivnosti i4next-a (npr. interna revizija, naplata potraživanja).

Osobni podaci ispitanika mogu biti dostavljeni i ugovornim izvršiteljima obrade radi izvršavanja usluga u ime i4next-a primjerice pružateljima IT podrške i usluga, usluga procjene, skladištenja, naplate potraživanja, stručnog savjetovanja (odvjetnici i dr.), osiguranja i posredovanja u osiguranju te drugih poslova za koje se ugovori odgovarajuća poslovna suradnja.

Napominjemo da su sve osobe koje zbog prirode posla koje obavljaju s i4next ili za i4next, i imaju pristup osobnim podacima, u jednakoj mjeri obvezne čuvati te podatke kao povjerljive sukladno Zakonu o leasingu i drugim propisima koji reguliraju tajnost podataka.

 1. PRAVA ISPITANIKA

Svaka osoba čije osobne podatke i4next obrađuje ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, na njihov ispravak i brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Svaki ispitanik i4next-a ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Svaki ispitanik i4next-a, kao i osoba čije osobne podatke i4next obrađuje, ovlašten je podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka od strane i4next-a kao voditelja obrade, nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 1. NAČIN OSTVARENJA PRAVA ISPITANIKA

Ispitanicima su na raspolaganju radnici i4next-a u svim poslovnicama i4next-a i službenik za zaštitu osobnih podata[ka kojem se moguće obratiti pisanim putem na adresu: i4next Leasing Croatia d.o.o., Av. Većeslava Holjevca 20, Zagreb, tel. 01 6195 109, e-mail adresa: [email protected].

Informacije o obradi osobnih podataka u osnovnom sustavu registra između kreditnih i financijskih institucija

I4next Leasing Croatia d.o.o.

Av. V. Holjevca 20, 10 000 ZAGREB

Tel: +385 (0) 1 6195 210

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U OSNOVNOM SUSTAVU REGISTRA IZMEĐU KREDITNIH I FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba) dajemo Vam ove informacije kako bismo Vas upoznali s mogućom obradom Vaših podataka u Osnovnom sustavu registra (u daljnjem tekstu: OSR sustav).

OSR sustav je sustav obrade i razmjene podataka o klijentima između kreditnih i financijskih institucija kao korisnika OSR sustava (u daljnjem tekstu: korisnici) posredstvom HROK za potrebe procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom.

U smislu Uredbe, korisnici su i pojedinačni i zajednički voditelji obrade u OSR sustavu, a društvo Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb, Ulica Filipa Vukasovića 1 (u ovom tekstu: HROK), je, ovisno o situaciji, njihov pojedinačni ili zajednički izvršitelj obrade.

U skladu s člancima 13. i 14. Uredbe, ovime Vas, kao svog klijenta u svojstvu dužnika, sudužnika i/ili jamca, obavještavamo da mi, kao jedan od korisnika OSR sustava, obrađujemo Vaše osobne podatke u OSR sustavu ako prema nama imate, ili ste imali, novčanu obavezu (kao što je primjerice kredit ili prekoračenje po računu ili dugovanje po kartici, itd.). Vaše podatke, uključujući i osobne podatke, obrađujemo u OSR sustavu na način da ćemo razmjenjivati podatke o Vašim novčanim obvezama s drugim sudionicima ORS sustava.

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu

Svrha obrade i razmjene Vaših osobnih podataka u OSR sustavu između kreditnih i financijskih institucija kao korisnika OSR sustava jest procjena Vaše kreditne sposobnosti i/ili upravljanje našim kreditnim rizikom prema Vama u slučaju kada ste naš klijent ili kada to namjeravate biti.

Razmjena Vaših podataka u OSR sustavu:

 1. a)između kreditnih institucija (banaka, štednih banaka i stambenih štedionica) temelji se na poštovanju pravne obveze (u skladu s č 6. st. 1. toč. c) Uredbe) sadržane u čl. 321. Zakona o kreditnim institucijama kojim je uređena obveza razmjene podataka i informacija o klijentima između kreditnih institucija za potrebe procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom i
 1. b) između kreditnih i financijskih institucija te financijskih institucija međusobno temelji se na našem legitimnom interesu, kao i legitimnom interesu svih korisnika (u skladu s č 6. st. 1. toč. f) Uredbe) da procjenjujemo kreditnu sposobnosti klijenata (sposobnost klijenata za urednom otplatom obveze) kako bi smanjili i/ili izbjegli rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata te upravljali kreditnim rizicima u odnosu na svoje klijente što je jedna od regulatornih obveza korisnika.

Koji se Vaši podatci obrađuju u OSR sustavu?

U OSR sustavu obrađuju se i razmjenjuju sljedeće kategorije Vaših podataka:

–      identifikacijski podatci i

–      podaci o postojećim, podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama

Identifikacijski podatci su:

–      OIB i ime i prezime

–      OIB, naziv i matični broj poslovnog subjekta (ako obavljate poslovnu djelatnost)

Podaci o  postojeć im , podmirenim ili na  drugi način za tvorenim obvezama  (novčane  obvez e ) su:

–      vrsta obveze,

–      ukupan iznos obveze,

–      svojstvo u kojemu sudjelujete u obvezi (dužnik, sudužnik i/ili jamac)

–      iznos i periodičnost anuiteta/rate,

–      urednost u podmirivanju obveza,

–      broj dospjelih, a neplaćenih obveza,

–      iznos dospjelih, a neplaćenih obveza

–      broj dana u zakašnjenju ispunjenja obveza.

Kako, zašto i kada se obrađuju Vaši podaci u OSR sustavu?

Vaši podaci obrađuju se dostavom i pohranom podataka u OSR sustavu te razmjenom tih podataka između korisnika OSR sustava na zahtjev pojedinog korisnika u slučajevima kada procjenjuje kreditnu sposobnost i/ili upravlja kreditnim rizikom.

Radi toga, mi, kao i ostali korisnici OSR sustava jednom mjesečno dostavljamo ažurirane osobne podatke o našim klijentima u OSR sustav.

Zahtjev za razmjenu možemo postaviti mi, kao i drugi korisnici kada procjenjujemo ili drugi korisnik procjenjuje Vašu kreditnu sposobnost i/ili upravljamo ili drugi korisnik upravlja kreditnim rizikom prema Vama. Na temelju postavljenog zahtjeva razmjenjuju se i objedinjavaju svi podatci o Vašim novčanim obvezama koji su pohranjeni u OSR sustavu u trenutku postavljanja zahtjeva i sastavlja se OSR izvještaj o podacima sadržanim u OSR sustavu.

Ako u OSR sustavu ne postoje podatci o Vašim novčanim obvezama, umjesto izvještaja izrađuje

se obavijest o tome da za Vas nema takvih podataka u OSR sustavu.

Kakav je utjecaj obrade podataka u OSR sustavu na Vas?

Sadržaj izvještaja sastavljenog na temelju razmjene podataka o Vašim novčanim obvezama u OSR sustavu može imati utjecaj na naše poslovne odluke koje se tiču Vas, kako one za koje je važna Vaša kreditna sposobnost, tako i one koje donosimo u vezi s upravljanjem kreditnim rizikom prema Vama.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

U OSR sustavu čuvaju se i razmjenjuju podatci o Vašim novčanim obvezama koji su stari najviše

4 (četiri) godine. Nakon što je Vaša novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena, Vaši podaci se čuvaju još najviše 4 (četiri) godine od dana kada je novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena.

Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

Primatelji podataka iz OSR sustava su samo korisnici OSR sustava, i to samo oni koji su postavili zahtjev za razmjenu podataka i na temelju toga dobili izvještaj s podatcima o Vašim novčanim obvezama ili obavijest da se u OSR sustavu ne nalaze podatci o Vašim novčanim obvezama. Posredno, primatelj je i HROK kao izvršitelj obrade u OSR sustavu.

Aktualni popis korisnika OSR sustava objavljen je na stranici www.hrok.hr/osr–korisnici.

Vaša prava

U slučaju obrade Vaših podataka u OSR sustavu, imate pravo od nas kao voditelja obrade zatražiti ostvarenje sljedećih prava:

 1. Pravo na pristup osobnim podacima

Vezano uz podatke koji se obrađuju u OSR sustavu, možete zatražiti potvrdu obrađuju li

se Vaši osobni podaci te kopiju osobnih podataka u slučaju da se podaci obrađuju.

 1. Pravo na ispravak

U slučaju da smatrate da podaci koji se obrađuju u OSR sustavu nisu točni ili potpuni, možete zatražiti ispravak, odnosno dopunu podataka.

 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Pravo na brisanje osobnih podataka možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih

uvjeta:

–      osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

–     uložili ste prigovor na obradu, a Vaši legitimni razlozi za brisanje nadilaze naš

legitimni interes za obradu (i legitimni interes drugih korisnika);

–      osobni  podaci  nisu  zakonito  obrađeni  ili  se  osobni  podaci  moraju  brisati  radi poštovanja pravne obveze.

Pravo na brisanje u skladu s Uredbom ne primjenjuje se, iako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, ako je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe korisnik ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti korisnika; u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s propisima; radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 1. Pravo na ograničenje obrade

Pravo na ograničenje obrade možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

–      osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se korisniku omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

–      obrada nije zakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;

–     korisnik  više  ne  treba  osobne  podatke  za  potrebe  obrade,  ali  ih  tražite  radi

postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

–      uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi korisnika Vaše razloge.

 1. Pravo na prigovor

U onom dijelu u kojem se Vaši osobni podatci obrađuju i razmjenjuju u OSR sustavu na temelju legitimnog interesa, možete na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe u svakom trenutku uložiti  prigovor na takvu obradu Vaših osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije koja bi nadilazila naš legitimni interes za obradu Vaših podataka u OSR sustavu i legitimni interes drugih korisnika za obradu tih podataka.

Napominjemo da Vaš prigovor na obradu i razmjenu Vaših podataka u OSR sustavu na temeljem legitimnog interesa nema utjecaj na obradu i razmjenu Vaših podataka u OSR sustavu u onom dijelu u kojem se ta obrada i razmjena temelji na poštovanju pravne obveze koju kreditne institucije imaju prema čl. 321. Zakona o kreditnim institucijama s obzirom na to da se radi o obradi i razmjeni podataka radi poštovanja pravne obveze u skladu s čl. 6. st. 1. toč. c) Uredbe.

Dodatno, svaka osoba čiji osobni podatci se obrađuju u OSR sustavu, ima pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Važno: Molimo da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarenjem Vaših prava na zahtjevu navedete Vaš OIB, ime i prezime, odnosno naziv poslovne djelatnosti i matični broj poslovnog subjekta.

INDIVIDUALNO ZA SVAKOG KORISNIKA:

Gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva kojim će se osigurati nedvojbena identifikacija Vas kao klijenta, u pisanom obliku osobno ili po opunomoćeniku u svakoj poslovnici korisnika, odnosno možete poslati poštom na adresu i4next Leasing Croatia d.o.o., Av. V. Holjevca 20, 10 000 ZAGREB  ili putem elektroničke pošte na adresu [email protected].

Dodatno, zahtjev za ostvarivanje prava pristupa osobnim podacima možete podnijeti pisanim putem na adresu HROK d.o.o. Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb, pod uvjetom da taj zahtjev sadrži Vaš ovjereni potpis kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatsko– konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

Ako imate pitanja ili primjedbe u vezi s obradom Vaših osobnih podataka u OSR sustavu, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem elektroničke pošte na adresu [email protected]  ili pisanim putem na adresu i4next Leasing Croatia d.o.o., Av. V. Holjevca 20, 10 000 ZAGREB.

Dino Stipković, predsjednik uprave

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas s povjerenjem.

Scroll to Top
× WhatsApp